Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


§ 1 Všeobecné informace

1. Platí výhradně tyto prodejní podmínky (dále jen „prodejní podmínky“). Podmínky objednatele, které se odchylují od našich prodejních podmínek nebo jim odporují, neakceptujeme, pokud jsme výslovně písemně výslovně nepotvrdili opak. Naše prodejní podmínky platí také tehdy, pokud při znalosti odporujících nebo odchylných prodejních podmínek objednatele provedeme dodávku objednateli bez výhrad. 

2. Všechna ujednání, uzavřená mezi námi a objednatelem ohledně plnění této smlouvy, musí být učiněna písemně. 

3. Tyto prodejní podmínky platí ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv s podnikateli. Na smluvní vztahy se spotřebiteli se tyto prodejní podmínky nepoužijí. 

 

§ 2 Nabídky a uzavírání smluv 

1. Naše nabídka je nezávazná, není-li uvedeno jinak. Speciálními nabídkami jsme vázáni 30 kalendářních dní od data nabídky. 

2. Objednávku můžeme akceptovat během 14 kalendářních dní, a to odesláním potvrzení zakázky nebo dodáním objednaného zboží. Po uplynutí této lhůty se objednávka považuje za odmítnutou 

3. Na vyobrazení, výkresy, výpočty a ostatní podklady si vyhrazujeme vlastnická a majetková práva. Toto platí také pro písemné podklady, které jsou označené jako „Důvěrné“. Předání třetím stranám podléhá našemu předchozímu výslovnému písemnému souhlasu. Na vyžádání je nutno podklady vrátit včetně kopií. 

 

§ 3 Ceny 

1. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, platí naše ceny „Z výroby“ EXW, bez balení. Balení a přeprava se fakturují samostatně. 

2. Naše ceny neobsahují zákonnou DPH, ta je uvedena ve fakturách odděleně v zákonné výši. 

3. Pokud mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání uplyne více než 6 měsíců nebo pokud plnění může proběhnout až po této lhůtě z důvodů, které mohl objednatel očekávat, platí naše ceny platné v okamžiku dodání nebo doručení. Pokud zvýšení ceny překročí [*] %, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

§ 4 Dodací lhůty 

1. Zahájení běhu námi uvedené dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek. 

2. Údaje o dodacích lhůtách jsou zásadně nezávazné, pokud nebyla písemně sjednaná určitá dodací lhůta.   

3. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím nebo neplní jiné závazky, jsme oprávněni požadovat náhradu škody včetně případných vícenákladů. V takovém případě přechází také nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího v tom okamžiku, ve kterém se dostal do prodlení. 

 

§ 5 Zásilka a přechod nebezpečí škody na věci 

1. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele předáním, nebo okamžikem, kdy se objednatel dostal do prodlení s převzetím. 

2. V případě odeslání zásilky prostřednictvím přepravce přechází nebezpečí škody na věci na objednatele, jakmile je zásilka předána přepravci.  

3. Na přání objednatele jsou dodávky jeho jménem a na jeho náklady pojištěné. 

4. Balení se provádí podle běžných obchodních hledisek. Obaly se účtují samostatně a nevrací se. Objednatel je povinen provést likvidaci obalů na vlastní náklady. 

 

§ 6 Odpovědnost za vady / Záruka 

1. Záruku poskytujeme pouze v případě, je-li tak písemně ujednáno. 

2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonnými ustanoveními. Podnikatel je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 OZ).  

3. Vady dodané věci včetně dokladů odstraňujeme po řádném vytčení vadyOdstranění vady se podle volby kupujícího provede bezplatnou opravou nebo náhradní dodávkou bezvadného zbožíPřed provedením náhradní dodávky je kupující povinen vadnou věc vrátit.  

4. Pokud nelze vadu opravou odstranit, či není možné uskutečnit náhradní dodávkou bezvadného zboží, může kupující podle své volby požadovat snížení kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit 

5. Naše odpovědnost za opotřebení způsobené běžným užíváním je vyloučena. 

 

§ 7 Odpovědnost za škodu 

1. Za škodu odpovídáme v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě nižší formy nedbalosti, než hrubé nedbalosti odpovídáme za škodu pouze při porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění druhá smluvní strana spoléhá. Tato odpovědnost je omezena pouze na předvídatelnou škodu. Ve zbývajícím rozsahu se náhrada škody řídí zákonnými ustanoveními. 

2. Pokud došlo k porušení pokynů k použití nebo k údržbě, včetně provedení změn na produktu nebo výměny součástí, pak zaniká jakákoliv naše odpovědnost, pokud objednatel neprokáže, že vada se vyskytla bez ohledu na výše uvedené. 

 

§ 8 Výhrada vlastnictví 

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu koupě až do úplné úhrady všech plateb plynoucích z kupní smlouvykterou byl předmět koupě převeden, jakož i všech dalších našich pohledávek za objednatelem, které nám přísluší z titulu úhrady kupní ceny a dalších plateb založených kupní smlouvami uzavřenými objednatelem. Při prodlení platbou, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy / smluv a požadovat vrácení předmětu / předmětů koupě 

2. Objednatel je povinen nám neprodleně písemně oznámit, pokud má splatné dluhy vůči třetím osobám tak, aby bylo možno včas zajistit účinky výhrady vlastnického práva vůči třetím osobám formou veřejné listiny nebo ověřených podpisů. V případě, že objednatel poruší tuto svoji povinnost odpovídá za způsobenou škodu. 

 

§ 9 Platba 

1. Pokud není ujednáno jinak, jsou naše faktury splatné do 14 dní od jejich vystavení. 

2. Výslovně si vyhrazujeme právo odmítnout šek nebo směnku. Přijetí proběhne vždy jen za účelem splnění. Poplatky za diskont nebo směnku jdou k tíži objednatele a jsou ihned splatné. 

3. Při důvodných pochybnostech o solventnosti objednatele, zejména pokud je šek nekrytý nebo objednatel neplní platební povinnosti, jsme oprávněni požadovat splacení celé zbývající pohledávky, i pokud jsme přijali šek. Kromě toho jsme oprávněni požadovat zálohovou platbu nebo složení jistiny. 

4. Pokud objednatel s konečnou platností přestane hradit své závazky nebo je vůči jeho majetku zahájeno insolvenční řízení, jsme oprávněni odstoupit od dosud nesplněné části smlouvy. 

5. Pokud je objednatel v prodlení s platbou, jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení v zákonných sazbách. Pokud můžeme prokázat vyšší škodu z prodlení, jsme oprávněni ji uplatnit. 

6. Právo na náhradu škody způsobenou naším porušením smluvních povinností náleží objednateli pouze v prokázané a námi uznané výši. K uplatnění zadržovacího práva je objednatel oprávněn pouze v případě, že jeho nárok vyplývá z téže smlouvy, tj. ze smlouvy o koupi zadržené věci. 

 

§ 10 Zpracování dat 

Jsme oprávněni ke zpracování a archivaci dat o objednateli, získaných v souvislosti s obchodním vztahem ve smyslu zákona na ochranu dat. Způsob, jakým jsou chráněny Vaše osobní údaje, je uveden pod tímto linkem. 

 

§ 11 Salvátorská doložka 

Pokud některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách pozbude platnosti, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení a ujednání mezi objednatelem a námi. 

 

§ 12 Aplikované právo, sídlo soudu 

1. Pro tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi objednatelem a námi platí právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 

2. Sídlo soudu je příslušné podle našeho sídla v Bystřanech (okres Teplice). Jsme ovšem oprávněni žalovat objednatele u soudu v místě jeho sídla. 


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v online obchodě WEICON a pro smlouvy uzavírané na dálku


§ 1 Rozsah uplatnění a provozovatel

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky provedené přes online obchod WEICON, telefonicky nebo e-mailem. Provozovatelem online obchodu je WEICON Czech Republic s.r.o., IČO: 04805305, se sídlem Teplická 305, 417 61 Teplice-Bystřany, e-mail: [*], tel. [*]. 

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny zákazníky, a to podnikatele i spotřebitele. Bez ohledu na to je možné, že některé části těchto všeobecných obchodních podmínek se týkají jen spotřebitelů, nebo jen podnikatelů.

(3) Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zboží nabízené v našem online obchodě je určeno výhradně pro osoby starší 18ti let.

(4) Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této činnosti. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo a označí se tak za podnikatele, bere tím na vědomí, že se na něj nevztahují části všeobecných obchodních podmínek určených výhradně pro spotřebitele.

(5) Naše dodávky, služby a nabídky jsou výhradně prováděny na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.

(6) Smlouva je uzavírána výhradně v češtině.

 

§ 2 Nákup, uzavření smlouvy

(1) Nakupovat u nás je možné v online obchodě na adrese weicon.cz, a to vložením zboží do nákupního košíku a odesláním objednávky. Kupní smlouva je uzavírána výhradně v češtině. Prezentace a ukázka zboží v našem online obchodě není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Naopak se jedná o nezávaznou výzvu k objednávkám v rámci našeho online obchodu.

(2) Kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě" podáváte závaznou nabídku k uzavření smlouvy (§ 1736 občanského zákoníku, dále jen „OZ“). Kliknutím na toto tlačítko rovněž potvrzujete, že jste se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Před odesláním objednávky máte možnost objednávku libovolně upravovat vkládáním a odebíráním zboží z nákupního košíku, kontrolovat a měnit údaje v objednávce a opravovat případné chyby vzniklé při zadávání dat.

(3) Po přijetí objednávky obdržíte na svůj email automaticky vygenerovaný email potvrzující doručení objednávky (potvrzení o doručení objednávky). Toto potvrzení o doručení ještě není přijetím nabídky dle § 1740 OZ a smlouva tak není potvrzením o doručení uzavřena. 

(4) Kupní smlouva na objednávané zboží je uzavřena až výslovným přijetím objednávky zaslaným na emailovou adresu zákazníka, které je zároveň potvrzením o uzavřené kupní smlouvě (dále jen „Potvrzení“), nebo samotným doručením zboží, pokud jde o zákazníka – podnikatele.

(5) Naše společnost má právo odmítnout Vaši objednávku zejména v následujících případech:

v minulosti jste neodebral či neuhradil závazně objednané zboží;  objednané zboží je v online obchodě prezentováno za chybnou částku, tj. za nižší kupní cenu, než je obvykle nabízeno a nejedná se o slevovou akci; v takovém případě má zákazník možnost zboží si objednat za skutečnou (platnou) cenu.

(6) Jako zákazník jste podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. My jako prodávající jsme podle kupní smlouvy povinni zejména dodat objednané zboží.

(7) Pokud jste naším registrovaným zákazníkem (máte již založen zákaznický účet), popř. si zákaznický účet založíte při nákupu, budou Vaše objednávky, společně s dalšími údaji jako jsou Vaše jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, email, telefon a případně DIČ, uloženy ve Vašem zákaznickém účtu, kde k nim budete mít přístup. Pokud nejste naším registrovaným zákazníkem a zákaznický účet si nezaložíte ani při nákupu, budou Vaše objednávky uloženy u nás, přístup k nim je možný individuálně po vzájemné dohodě.

(8) Podnikatelé mohou nakupovat rovněž telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

 

§ 3 Ceny

Ceny uvedené na webových stránkách v sobě zahrnují všechny daně, včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, ale nejsou v nich zahrnuty náklady na dopravu zboží, příp. i poplatek za dobírku, je-li zvolen tento způsob platby. Náklady na dopravu zboží a příp. poplatek za dobírku jsou zákazníkovi zobrazeny v nákupním košíku před učiněním objednávky, a to dle množství a povahy zboží v závislosti na ceníku dopravce.

 

§ 4 Výchozí podmínky platby

(1) Možnosti platby: Karta, Paypal, Google Pay, Apple Pay, dobírka nebo platba převodem.

(2) Pokud si vyberete platební metodu „platba převodem”, zašleme Vám platební údaje v rámci Potvrzení. Fakturovaná částka musí být uhrazena do 10 dnů od doručení Potvrzení.

(3) Pokud platíte kartou, částka k uhrazení Vašeho nákupu je zadržena na Vaší kreditní kartě v době objednávky („Autorizace”). Skutečné stržení placené částky z Vašeho účtu u kreditní karty proběhne až po odeslání Potvrzení, v době, kdy dojde k odeslání zboží

(4) V případě, že se dostanete do prodlení s platbou, bude Vám účtován zákonný úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Za každou upomínku Vám zaslanou po uplynutí lhůty k uhrazení objednávky Vám bude účtován poplatek ve výši 130,- Kč.

(5) V případech, kdy je to vyžadováno právními předpisy, Vám vystavíme daňový doklad (fakturu), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání zboží, a zašleme Vám jej v elektronické podobě, s čímž vyslovujete uzavřením kupní smlouvy souhlas.

 

§ 5 Započtení/zadržovací právo – podnikatelé

(1) Tento článek se nevztahuje na zákazníky spotřebitele.

(2) Jako zákazník – podnikatel jste oprávněn k započtení svých pohledávek proti našim pohledávkám pouze tehdy, pokud je Vaše pohledávka pravomocně přiznaná soudem, nebo je z naší strany uznána.

(3) Zadržovací právo můžete jako zákazník – podnikatel uplatnit pouze tehdy, pokud Vaše pohledávka vůči nám vznikla ze stejného smluvního vztahu.

 

§ 6 Doručení; přechod vlastnického práva

(1) Pokud není ujednáno jinak, zboží je doručováno z našeho skladu na Vámi poskytnutou adresu. Zboží doručujeme pouze v rámci České republiky. Náklady dopravy nesete i v případě, kdy zboží nebude možné doručit z důvodů na Vaší straně, zejm. zadání nesprávné nebo neúplné adresy či odmítnutí převzetí objednaného zboží.

(2) Zboží se zavazujeme dodat v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

(3) Dodací lhůta je cca 1–3 pracovní dny od uzavření kupní smlouvy. Při platební podmínce „platba převodem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. nákladů na dopravu zboží na náš účet.

(4) Zboží doručujeme prostřednictvím kurýra GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961, DIČ: CZ 260 87 961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184)

(5) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

§ 7 Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku

(1) Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení od smlouvy hradí spotřebitel.

(2) Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

(3) Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá spotřebitel v případech dle ust. § 1837 OZ, zejména pokud jde o zboží dodávané v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

(4) Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě dle § 7 odst. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči nám (např. dopisem zaslaným na adresu našeho sídla, či e-mailem na [*]). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek; v takovém případě potvrdíme spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

(5) Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat nebo předat obdržené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy, a to na adresu našeho sídla. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

(6) Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, při odstoupení od kupní smlouvy, jsou spotřebiteli vráceny pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(7) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nejsme povinni vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než obdržíme vrácené zboží nebo než nám spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na adresu našeho sídla, podle toho, co nastane dříve.

 

§ 8 Poškození při přepravě

(1) Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením z přepravy, prosím, namítněte toto poškození neprodleně přímo přepravci, poškození zdokumentujte a kontaktujte nás, jakmile to bude možné. Včasné namítnutí nám ale pomůže při uplatňování našich práv vůči přepravci či pojišťovně. 

 

§ 9 Práva z vadného plnění – podnikatelé

(1)   Tento článek se nevztahuje na spotřebitele.

(2)   Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonnými ustanoveními. Podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 OZ).


 § 10 Práva z vadného plnění a reklamační řád – spotřebitelé

(1)    Tento článek se vztahuje pouze na zákazníky – spotřebitele.

(2)    Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonnými ustanoveními, zejm. ustanoveními § 1914–1925, § 2099–2117 a § 2161–2174 OZ, v návaznosti na ustanovení § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Spotřebitelé jsou oprávněni vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží.

(3)    Spotřebiteli odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejm. že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakosti a jiným ujednaným vlastnostem.

(4)    Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vady, resp. dodání chybějící části zboží. Vadu můžeme odmítnout odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

(5)    Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy pokud (i) bychom vadu odmítli odstranit nebo jsme jej nedodali dle § 2170 odst. 1 a 2 OZ, (ii) se vada projeví opakovaně, (iii) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo (iv) z našeho prohlášení nebo z okolností je zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

(6)    Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátíme spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží, nebo co nám spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

(7)    Pokud je na obalu výrobku uvedeno datum (záruční doba), poskytujeme spotřebiteli po tuto dobu záruku na dodané zboží. Podmínkou uznání záruční vady zboží je dodržení pravidel pro skladování a nakládání, která jsou uvedena na obalu zboží.

(8)    Vadu krytou zárukou musí spotřebitel vytknout dle níže uvedeného ve lhůtě určené délkou záruční doby. Spotřebitel má v takovém případě právo na dodání nového zboží bez vad, příp. na oprav věci.

(9)    Oznámení vady zboží a práva z vad (dále jen „Reklamace“) uplatňuje spotřebitel u nás osobně na adrese sídla: Teplická 305, 417 61 Teplice-Bystřany, telefonicky na čísle: +420 [*], dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu WEICON Czech Republic s.r.o., Teplická 305, 417 61 Teplice-Bystřany, nebo e-mailem zaslaným na adresu: [*]. Součástí Reklamace je předložení/zaslání následujících podkladů: (i) originál dokladu o koupi zboží a (ii) v případě vad zjistitelných okem (vizuálně) fotodokumentaci vady zboží.

(10)    Spotřebiteli následně vydáme písemné potvrzení obsahující datum, kdy spotřebitel uplatnil Reklamaci, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení Reklamace.

(11)    Lhůta na vyřízení Reklamace činí maximálně 30 dnů a začíná běžet ode dne následujícího po dni uplatnění Reklamace, včetně předložení/zaslání podkladů dle § 10 odst. 9 těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud se se spotřebitelem nedohodneme na delší lhůtě. V této lhůtě musí být Reklamace vyřízena včetně odstranění vady a spotřebitel o tom musí být informován. Spotřebiteli jsme povinni vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace

(12)    Po marném uplynutí reklamační lhůty může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

(13)    Je-li to pro vyřízení Reklamace potřebné a neumožní-li nám spotřebitel ověřit jakost reklamovaného zboží, včetně umožnění vstupu do místa dodání, neneseme odpovědnost za reklamované vady.

 

§ 11 Odpovědnost za škodu

(1) Bez ohledu na zavinění odpovídáme zákazníkům za škodu způsobenou vadou výrobku dle § 2939 a násl. OZ. To neplatí, pokud škodu způsobil sám poškozený nebo osoba, za kterou poškozený odpovídá. Dále nejsme odpovědni za škodu způsobenou naším výrobkem, pokud (i) lze důvodně přepokládat s přihlédnutím ke všem okolnostem, že vada výrobku neexistovala v době jeho uvedení na trh, ale vznikla až později, (ii) je vada výrobku důsledkem plnění závazných právních předpisů či (iii) stav vědeckých a technických znalostí v době uvedení výrobku na trh neumožňoval zjištění jeho vady. Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla.

 

§ 12 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pověřena Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které jsou spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

§ 13 Ochrana osobních údajů

Způsob, jakým jsou chráněny Vaše osobní údaje, je uveden pod tímto linkem.

 

§ 14 Závěrečná ustanovení

(1) V případě, že by se jedno nebo více ustanovení všeobecných obchodních podmínek ukázalo být neplatným, není tím ovlivněna platnost ostatních ustanovení.

(2) Smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností se řídí výhradně českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem [*].

 

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305

CZ - 417 61 Teplice-Bystřany

e-mail: info@weicon.cz

fax: +49 251 93 22 244 

 

Oznamuji/Oznamujeme*), že tímto odstupuji/odstupujeme*) od kupní smlouvy týkající se následujícího zboží:

 

Objednáno dne:          _______________

Doručeno dne             _______________

Jméno spotřebitele/ů: ______________________________________________

Adresa spotřebitele/ů: ______________________________________________

 

 

Datum: _____________

Podpis spotřebitele/ů (pouze v případě komunikace v papírové podobě)

_______________________________

 

*) Nehodící se škrtněte