Všeobecné podmínky


§ 1 Všeobecné informace

1. Platí výhradně tyto prodejní podmínky (dále jen „prodejní podmínky“). Podmínky objednatele, které se odchylují od našich prodejních podmínek nebo jim odporují, neakceptujeme, pokud jsme výslovně písemně výslovně nepotvrdili opak. Naše prodejní podmínky platí také tehdy, pokud při znalosti odporujících nebo odchylných prodejních podmínek objednatele provedeme dodávku objednateli bez výhrad. 

2. Všechna ujednání, uzavřená mezi námi a objednatelem ohledně plnění této smlouvy, musí být učiněna písemně. 

3. Tyto prodejní podmínky platí ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv s podnikateli. Na smluvní vztahy se spotřebiteli se tyto prodejní podmínky nepoužijí. 

 

§ 2 Nabídky a uzavírání smluv 

1. Naše nabídka je nezávazná, není-li uvedeno jinak. Speciálními nabídkami jsme vázáni 30 kalendářních dní od data nabídky. 

2. Objednávku můžeme akceptovat během 14 kalendářních dní, a to odesláním potvrzení zakázky nebo dodáním objednaného zboží. Po uplynutí této lhůty se objednávka považuje za odmítnutou 

3. Na vyobrazení, výkresy, výpočty a ostatní podklady si vyhrazujeme vlastnická a majetková práva. Toto platí také pro písemné podklady, které jsou označené jako „Důvěrné“. Předání třetím stranám podléhá našemu předchozímu výslovnému písemnému souhlasu. Na vyžádání je nutno podklady vrátit včetně kopií. 

 

§ 3 Ceny 

1. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, platí naše ceny „Z výroby“ EXW, bez balení. Balení a přeprava se fakturují samostatně. 

2. Naše ceny neobsahují zákonnou DPH, ta je uvedena ve fakturách odděleně v zákonné výši. 

3. Pokud mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání uplyne více než 6 měsíců nebo pokud plnění může proběhnout až po této lhůtě z důvodů, které mohl objednatel očekávat, platí naše ceny platné v okamžiku dodání nebo doručení. Pokud zvýšení ceny překročí [*] %, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

§ 4 Dodací lhůty 

1. Zahájení běhu námi uvedené dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek. 

2. Údaje o dodacích lhůtách jsou zásadně nezávazné, pokud nebyla písemně sjednaná určitá dodací lhůta.   

3. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím nebo neplní jiné závazky, jsme oprávněni požadovat náhradu škody včetně případných vícenákladů. V takovém případě přechází také nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího v tom okamžiku, ve kterém se dostal do prodlení. 

 

§ 5 Zásilka a přechod nebezpečí škody na věci 

1. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele předáním, nebo okamžikem, kdy se objednatel dostal do prodlení s převzetím. 

2. V případě odeslání zásilky prostřednictvím přepravce přechází nebezpečí škody na věci na objednatele, jakmile je zásilka předána přepravci.  

3. Na přání objednatele jsou dodávky jeho jménem a na jeho náklady pojištěné. 

4. Balení se provádí podle běžných obchodních hledisek. Obaly se účtují samostatně a nevrací se. Objednatel je povinen provést likvidaci obalů na vlastní náklady. 

 

§ 6 Odpovědnost za vady / Záruka 

1. Záruku poskytujeme pouze v případě, je-li tak písemně ujednáno. 

2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonnými ustanoveními. Podnikatel je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 OZ).  

3. Vady dodané věci včetně dokladů odstraňujeme po řádném vytčení vadyOdstranění vady se podle volby kupujícího provede bezplatnou opravou nebo náhradní dodávkou bezvadného zbožíPřed provedením náhradní dodávky je kupující povinen vadnou věc vrátit.  

4. Pokud nelze vadu opravou odstranit, či není možné uskutečnit náhradní dodávkou bezvadného zboží, může kupující podle své volby požadovat snížení kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit 

5. Naše odpovědnost za opotřebení způsobené běžným užíváním je vyloučena. 

 

§ 7 Odpovědnost za škodu 

1. Za škodu odpovídáme v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě nižší formy nedbalosti, než hrubé nedbalosti odpovídáme za škodu pouze při porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění druhá smluvní strana spoléhá. Tato odpovědnost je omezena pouze na předvídatelnou škodu. Ve zbývajícím rozsahu se náhrada škody řídí zákonnými ustanoveními. 

2. Pokud došlo k porušení pokynů k použití nebo k údržbě, včetně provedení změn na produktu nebo výměny součástí, pak zaniká jakákoliv naše odpovědnost, pokud objednatel neprokáže, že vada se vyskytla bez ohledu na výše uvedené. 

 

§ 8 Výhrada vlastnictví 

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu koupě až do úplné úhrady všech plateb plynoucích z kupní smlouvykterou byl předmět koupě převeden, jakož i všech dalších našich pohledávek za objednatelem, které nám přísluší z titulu úhrady kupní ceny a dalších plateb založených kupní smlouvami uzavřenými objednatelem. Při prodlení platbou, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy / smluv a požadovat vrácení předmětu / předmětů koupě 

2. Objednatel je povinen nám neprodleně písemně oznámit, pokud má splatné dluhy vůči třetím osobám tak, aby bylo možno včas zajistit účinky výhrady vlastnického práva vůči třetím osobám formou veřejné listiny nebo ověřených podpisů. V případě, že objednatel poruší tuto svoji povinnost odpovídá za způsobenou škodu. 

 

§ 9 Platba 

1. Pokud není ujednáno jinak, jsou naše faktury splatné do 14 dní od jejich vystavení. 

2. Výslovně si vyhrazujeme právo odmítnout šek nebo směnku. Přijetí proběhne vždy jen za účelem splnění. Poplatky za diskont nebo směnku jdou k tíži objednatele a jsou ihned splatné. 

3. Při důvodných pochybnostech o solventnosti objednatele, zejména pokud je šek nekrytý nebo objednatel neplní platební povinnosti, jsme oprávněni požadovat splacení celé zbývající pohledávky, i pokud jsme přijali šek. Kromě toho jsme oprávněni požadovat zálohovou platbu nebo složení jistiny. 

4. Pokud objednatel s konečnou platností přestane hradit své závazky nebo je vůči jeho majetku zahájeno insolvenční řízení, jsme oprávněni odstoupit od dosud nesplněné části smlouvy. 

5. Pokud je objednatel v prodlení s platbou, jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení v zákonných sazbách. Pokud můžeme prokázat vyšší škodu z prodlení, jsme oprávněni ji uplatnit. 

6. Právo na náhradu škody způsobenou naším porušením smluvních povinností náleží objednateli pouze v prokázané a námi uznané výši. K uplatnění zadržovacího práva je objednatel oprávněn pouze v případě, že jeho nárok vyplývá z téže smlouvy, tj. ze smlouvy o koupi zadržené věci. 

 

§ 10 Zpracování dat 

Jsme oprávněni ke zpracování a archivaci dat o objednateli, získaných v souvislosti s obchodním vztahem ve smyslu zákona na ochranu dat. Způsob, jakým jsou chráněny Vaše osobní údaje, je uveden pod tímto linkem. 

 

§ 11 Salvátorská doložka 

Pokud některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách pozbude platnosti, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení a ujednání mezi objednatelem a námi. 

 

§ 12 Aplikované právo, sídlo soudu 

1. Pro tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi objednatelem a námi platí právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 

2. Sídlo soudu je příslušné podle našeho sídla v Bystřanech (okres Teplice). Jsme ovšem oprávněni žalovat objednatele u soudu v místě jeho sídla. 


Pro nákup v online obchodě WEICON

 

§ 1 Rozsah uplatnění a provozovatel

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky provedené přes online obchod WEICON. Provozovatelem tohoto online obchodu je WEICON Czech Republic s.r.o., IČO: 04805305, se sídlem Teplická 305, 417 61 Teplice-Bystřany.

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny zákazníky, a to podnikatele i spotřebitele. Bez ohledu na to je možné, že některé části těchto všeobecných obchodních podmínek se týkají jen spotřebitelů, nebo jen podnikatelů.

(3) Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zboží nabízené v našem online obchodě je určeno výhradně pro osoby starší 18ti let.

(4) Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo a označí se tak za podnikatele, bere tím na vědomí, že se na něj nevztahují části všeobecných obchodních podmínek určených výhradně pro spotřebitele.

(5) Naše dodávky, služby a nabídky jsou výhradně prováděny na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(6) Smlouva je uzavírána výhradně v češtině.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Prezentace a ukázka zboží v našem online obchodě není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Naopak se jedná o nezávaznou výzvu k objednávkám v rámci našeho online obchodu.

(2) Kliknutím na tlačítko "Objednávka k platbě" podáváte závaznou nabídku k uzavření smlouvy (§ 1736 občanského zákoníku, dále jen „OZ“). Kliknutím na toto tlačítko rovněž potvrzujete, že jste se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

(3) Po přijetí objednávky obdržíte automaticky vygenerovaný email potvrzující doručení objednávky (potvrzení o doručení). Toto potvrzení o doručení ještě není přijetím nabídky dle § 1740 OZ a smlouva tak není potvrzením o doručení uzavřena. 

(4) Kupní smlouva na objednávané zboží je uzavřena až výslovným přijetím objednávky zaslaným na emailovou adresu zákazníka, nebo samotným doručením zboží, pokud předem nebyla výslovně objednávka přijata.

(5) Naše společnost má právo odmítnout Vaši objednávku zejména v následujících případech:

  • v minulosti jste neodebral či neuhradil závazně objednané zboží;
  • objednané zboží je v online obchodě prezentováno za chybnou částku, tj. za nižší kupní cenu, než je obvykle nabízeno a nejedná se o slevovou akci.

(6) Jako zákazník jste podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. My jako prodávající jsme podle kupní smlouvy povinni zejména dodat objednané zboží.

 

§ 3 Ceny

Ceny uvedené na webových stránkách v sobě zahrnují všechny daně, včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, ale nejsou v nich zahrnuty náklady na dopravu zboží.

 

§ 4 Výchozí podmínky platby

(1) Možnosti platby: Kreditní karta, nebo Paypal.

(2) Pokud si vyberete platební metodu „platba předem”, zašleme Vám platební údaje v rámci potvrzení objednávky. Fakturovaná částka musí být uhrazena do 10 dnů od doručení potvrzení objednávky.

(3) Pokud platíte kreditní kartou, částka k uhrazení Vašeho nákupu je zadržena na Vaší kreditní kartě v době objednávky („Autorizace”). Skutečné strhnutí placené částky proběhne v době, kdy dojde k odeslání zboží.

(4) V případě platby prostřednictvím inkasa můžete nést náklady, které vzniknou v případě zpětného zaúčtování transakce, a to pokud na Vašem účtu nebude dostatek peněžních prostředků či z důvodu poskytnutí Vašich nesprávných platebních údajů.   

(5) V případě, že se dostanete do prodlení s platbou, bude Vám účtován zákonný úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Za každou upomínku Vám zaslanou po uplynutí lhůty k uhrazení objednávky Vám bude účtován poplatek ve výši 130,- Kč.

 

§ 5 Započtení/zadržovací právo

(1) Jako zákazník jste oprávněn k započtení svých pohledávek proti našim pohledávkám pouze tehdy, pokud je Vaše pohledávka pravomocně přiznaná soudem, nebo je z naší strany uznána.

(2) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, pokud je Vaše pohledávka založena na stejném smluvním vztahu.

 

§ 6 Doručení; přechod vlastnického práva

(1) Pokud není ujednáno jinak, zboží je doručováno z našeho skladu na Vámi poskytnutou adresu. Náklady vyplývající z poskytnutí nesprávné nebo neúplné adresy musíte uhradit vy.

(2) Zboží se zavazujeme dodat v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

(3) Zboží doručujeme zpravidla do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Při platební podmínce „platba předem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. poplatku za poštovné a balné, pokud je účtován, na náš účet.

(4) Zboží doručujeme prostřednictvím kurýra GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961DIČ: CZ 260 87 961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184)

(5) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do zaplacení kupní ceny.

 

§ 7 Odstoupení od smlouvy

Podmínky, za kterých má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a formulář k uplatnění tohoto práva jsou uvedeny pod tímto linkem.

 

§ 8 Poškození při přepravě

(1) Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením z přepravy, prosím namítněte toto poškození neprodleně přímo přepravci a kontaktujte nás, jakmile to bude možné.

(2) Tím, že nedojde k namítnutí poškození zboží přepravci a oznámení tohoto poškození naší společnosti nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady, které může uplatňovat spotřebitel a podnikatel kupujícího zboží jinak než k výkonu svého podnikání. Včasné namítnutí nám ale pomůže při uplatňování našich práv vůči přepravci či pojišťovně. 

 

§ 9 Odpovědnost za vady

(1) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonnými ustanoveními. Podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 OZ). Spotřebitelé a podnikatelé kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání jsou oprávněni uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (§§ 2165 a násl. OZ).

(2) V případě použitého zboží jsou spotřebitel a podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí.

(3) Ve všech jiných případech se práva z vadného plnění řídí zákonnými ustanoveními.  

 

§ 10 Odpovědnost za škodu

(1) Bez ohledu na zavinění odpovídáme zákazníkům za škodu způsobenou vadou výrobku dle § 2939 a násl. OZ. To neplatí, pokud škodu způsobil sám poškozený nebo osoba, za kterou poškozený odpovídá. Dále nejsme odpovědni za škodu způsobenou naším výrobkem, pokud (i) lze důvodně přepokládat s přihlédnutím ke všem okolnostem, že vada výrobku neexistovala v době jeho uvedení na trh, ale vznikla až později, (ii) je vada výrobku důsledkem plnění závazných právních předpisů či (iii) stav vědeckých a technických znalostí v době uvedení výrobku na trh neumožňoval zjištění jeho vady. Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla.

(2) V ostatních případech odpovídáme vůči podnikatelům za škodu v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě nižší formy nedbalosti než hrubé nedbalosti odpovídáme za škodu pouze při porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění druhá smluvní strana spoléhá. Tato odpovědnost je omezena pouze na předvídatelnou škodu. Ve zbývajícím rozsahu se náhrada škody řídí zákonnými ustanoveními.

 

§ 11 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pověřena Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které jsou spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

§ 12 Ochrana osobních údajů

Způsob, jakým jsou chráněny Vaše osobní údaje, je uveden pod tímto linkem.

 

§ 13 Závěrečná ustanovení

(1) V případě, že by se jedno nebo více ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ukázalo být neplatným, není tím ovlivněna platnost ostatních ustanovení.

(2) Smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností se řídí výhradně českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti: 1.5.2020