Podmínky pro odstoupení


§ 7 Podmínky pro odstoupení

Jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy jako člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, máte právo odstoupit od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními.

Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu. Lhůta k odstoupení běží ode dne převzetí zboží Vámi nebo osobou Vámi určenou, která je rozdílná od osoby přepravce. Za účelem uplatnění Vašeho práva k odstoupení od smlouvy jste povinni o tomto odstoupení informovat nás, tedy:

WEICON Czech Republic s.r.o.

IČO: 04805305

Teplická 305

CZ - 417 61 Teplice-Bystřany

e-mail: info@weicon.cz

fax: +49 251 93 22 244

Za informování o odstoupení od smlouvy se považuje jasné prohlášení (např. dopis, fax či email) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro odstoupení můžete rovněž použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy, který ovšem není povinný. Za řádné odstoupení od smlouvy se považuje oznámení o odstoupení od smlouvy odeslané před koncem lhůty pro odstoupení.   

Následky odstoupení

V případě, že odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám veškeré peněžní prostředky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů za dopravu (s výjimkou dalších nákladů, které vznikly v důsledku toho, že jste si vybrali jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený naší společností), a to do čtrnácti dnů od data, kdy jsme od Vás obdrželi oznámení o odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, který byl použit pro původní platbu, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě Vám nebudou za tato vrácení peněžních prostředků účtovány žádné poplatky. Můžeme využít práva odmítnout vrátit peněžní prostředky do doby, než obdržíme zpět zaslané zboží nebo dokud od Vás neobdržíme důkaz o tom, že jste zboží vrátili, a to dle toho, co nastane dříve.  

V případě odstoupení od smlouvy jste povinni bez prodlení vrátit zboží nebo jej předat námi určené společnosti, a to nejpozději do čtrnácti dnů od oznámení odstoupení od smlouvy. Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud dojde k odeslání zboží před uplynutím čtrnácti-denní lhůty. Náklady na vrácení zboží jsou hrazeny Vámi. Za snížení hodnoty zboží odpovídáte pouze tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy. 

Pokud chcete odstoupit od Smlouvy, prosím vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.

Adresát: WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305

CZ - 417 61 Teplice-Bystřany

e-mail: info@weicon.cz

fax: +49 251 93 22 244 

 

Já/My (*) tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy týkající se následujícího zboží:

 

Objednáno dne (*)

Doručeno dne (*)

Jméno spotřebitele/ů

Adresa spotřebitele/ů

Podpis spotřebitele/ů (pouze v případě komunikace v papírové podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Konec formuláře.

 

(1) Odstoupit nelze od smlouvy

-       o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. nářadí s individuálním vzhledem),

-       dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, nebo

-       dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

(2) Prosím vyhněte se poškození a znečištění zboží. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním balení s kompletním obsahem a veškerým příslušenstvím. Pokud je to nezbytné, použijte vnější ochranný obal. V případě, že již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu zboží proti poškození během přepravy a nebude tak nutné uplatňovat náhradu škody za poškození zboží během přepravy z důvodu závadného obalu zboží.

(3) Upozorňujeme na to, že možnosti uvedené v předchozím odst. 2 nejsou podmínkami pro uplatnění práva odstoupení od Smlouvy.