Všeobecné podmínky

§ 1 Všeobecné informace

1. Platí výhradně tyto prodejní podmínky (dále jen „prodejní podmínky“). Podmínky objednatele, které se odchylují od našich prodejních podmínek nebo jim odporují, neakceptujeme, pokud jsme výslovně písemně výslovně nepotvrdili opak. Naše prodejní podmínky platí také tehdy, pokud při znalosti odporujících nebo odchylných prodejních podmínek objednatele provedeme dodávku objednateli bez výhrad. 

2. Všechna ujednání, uzavřená mezi námi a objednatelem ohledně plnění této smlouvy, musí být učiněna písemně. 

3. Tyto prodejní podmínky platí ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv s podnikateli. Na smluvní vztahy se spotřebiteli se tyto prodejní podmínky nepoužijí. 

 

§ 2 Nabídky a uzavírání smluv 

1. Naše nabídka je nezávazná, není-li uvedeno jinak. Speciálními nabídkami jsme vázáni 30 kalendářních dní od data nabídky. 

2. Objednávku můžeme akceptovat během 14 kalendářních dní, a to odesláním potvrzení zakázky nebo dodáním objednaného zboží. Po uplynutí této lhůty se objednávka považuje za odmítnutou 

3. Na vyobrazení, výkresy, výpočty a ostatní podklady si vyhrazujeme vlastnická a majetková práva. Toto platí také pro písemné podklady, které jsou označené jako „Důvěrné“. Předání třetím stranám podléhá našemu předchozímu výslovnému písemnému souhlasu. Na vyžádání je nutno podklady vrátit včetně kopií. 

 

§ 3 Ceny 

1. Pokud z potvrzení zakázky nevyplývá jinak, platí naše ceny „Z výroby“ EXW, bez balení. Balení a přeprava se fakturují samostatně. 

2. Naše ceny neobsahují zákonnou DPH, ta je uvedena ve fakturách odděleně v zákonné výši. 

3. Pokud mezi uzavřením smlouvy a termínem dodání uplyne více než 6 měsíců nebo pokud plnění může proběhnout až po této lhůtě z důvodů, které mohl objednatel očekávat, platí naše ceny platné v okamžiku dodání nebo doručení. Pokud zvýšení ceny překročí [*] %, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

§ 4 Dodací lhůty 

1. Zahájení běhu námi uvedené dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek. 

2. Údaje o dodacích lhůtách jsou zásadně nezávazné, pokud nebyla písemně sjednaná určitá dodací lhůta.   

3. Pokud je objednatel v prodlení s převzetím nebo neplní jiné závazky, jsme oprávněni požadovat náhradu škody včetně případných vícenákladů. V takovém případě přechází také nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího v tom okamžiku, ve kterém se dostal do prodlení. 

 

§ 5 Zásilka a přechod nebezpečí škody na věci 

1. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele předáním, nebo okamžikem, kdy se objednatel dostal do prodlení s převzetím. 

2. V případě odeslání zásilky prostřednictvím přepravce přechází nebezpečí škody na věci na objednatele, jakmile je zásilka předána přepravci.  

3. Na přání objednatele jsou dodávky jeho jménem a na jeho náklady pojištěné. 

4. Balení se provádí podle běžných obchodních hledisek. Obaly se účtují samostatně a nevrací se. Objednatel je povinen provést likvidaci obalů na vlastní náklady. 

 

§ 6 Odpovědnost za vady / Záruka 

1. Záruku poskytujeme pouze v případě, je-li tak písemně ujednáno. 

2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonnými ustanoveními. Podnikatel je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 OZ).  

3. Vady dodané věci včetně dokladů odstraňujeme po řádném vytčení vadyOdstranění vady se podle volby kupujícího provede bezplatnou opravou nebo náhradní dodávkou bezvadného zbožíPřed provedením náhradní dodávky je kupující povinen vadnou věc vrátit.  

4. Pokud nelze vadu opravou odstranit, či není možné uskutečnit náhradní dodávkou bezvadného zboží, může kupující podle své volby požadovat snížení kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit 

5. Naše odpovědnost za opotřebení způsobené běžným užíváním je vyloučena. 

 

§ 7 Odpovědnost za škodu 

1. Za škodu odpovídáme v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě nižší formy nedbalosti, než hrubé nedbalosti odpovídáme za škodu pouze při porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění druhá smluvní strana spoléhá. Tato odpovědnost je omezena pouze na předvídatelnou škodu. Ve zbývajícím rozsahu se náhrada škody řídí zákonnými ustanoveními. 

2. Pokud došlo k porušení pokynů k použití nebo k údržbě, včetně provedení změn na produktu nebo výměny součástí, pak zaniká jakákoliv naše odpovědnost, pokud objednatel neprokáže, že vada se vyskytla bez ohledu na výše uvedené. 

 

§ 8 Výhrada vlastnictví 

1. Vyhrazujeme si vlastnické právo k předmětu koupě až do úplné úhrady všech plateb plynoucích z kupní smlouvykterou byl předmět koupě převeden, jakož i všech dalších našich pohledávek za objednatelem, které nám přísluší z titulu úhrady kupní ceny a dalších plateb založených kupní smlouvami uzavřenými objednatelem. Při prodlení platbou, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy / smluv a požadovat vrácení předmětu / předmětů koupě 

2. Objednatel je povinen nám neprodleně písemně oznámit, pokud má splatné dluhy vůči třetím osobám tak, aby bylo možno včas zajistit účinky výhrady vlastnického práva vůči třetím osobám formou veřejné listiny nebo ověřených podpisů. V případě, že objednatel poruší tuto svoji povinnost odpovídá za způsobenou škodu. 

 

§ 9 Platba 

1. Pokud není ujednáno jinak, jsou naše faktury splatné do 14 dní od jejich vystavení. 

2. Výslovně si vyhrazujeme právo odmítnout šek nebo směnku. Přijetí proběhne vždy jen za účelem splnění. Poplatky za diskont nebo směnku jdou k tíži objednatele a jsou ihned splatné. 

3. Při důvodných pochybnostech o solventnosti objednatele, zejména pokud je šek nekrytý nebo objednatel neplní platební povinnosti, jsme oprávněni požadovat splacení celé zbývající pohledávky, i pokud jsme přijali šek. Kromě toho jsme oprávněni požadovat zálohovou platbu nebo složení jistiny. 

4. Pokud objednatel s konečnou platností přestane hradit své závazky nebo je vůči jeho majetku zahájeno insolvenční řízení, jsme oprávněni odstoupit od dosud nesplněné části smlouvy. 

5. Pokud je objednatel v prodlení s platbou, jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení v zákonných sazbách. Pokud můžeme prokázat vyšší škodu z prodlení, jsme oprávněni ji uplatnit. 

6. Právo na náhradu škody způsobenou naším porušením smluvních povinností náleží objednateli pouze v prokázané a námi uznané výši. K uplatnění zadržovacího práva je objednatel oprávněn pouze v případě, že jeho nárok vyplývá z téže smlouvy, tj. ze smlouvy o koupi zadržené věci. 

 

§ 10 Zpracování dat 

Jsme oprávněni ke zpracování a archivaci dat o objednateli, získaných v souvislosti s obchodním vztahem ve smyslu zákona na ochranu dat. Způsob, jakým jsou chráněny Vaše osobní údaje, je uveden pod tímto linkem. 

 

§ 11 Salvátorská doložka 

Pokud některé ustanovení v těchto obchodních podmínkách pozbude platnosti, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení a ujednání mezi objednatelem a námi. 

 

§ 12 Aplikované právo, sídlo soudu 

1. Pro tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi objednatelem a námi platí právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. 

2. Sídlo soudu je příslušné podle našeho sídla v Bystřanech (okres Teplice). Jsme ovšem oprávněni žalovat objednatele u soudu v místě jeho sídla. 

Naposledny navštívené