Všeobecné obchodní podmínky

Pro nákup v online obchodě WEICON

 

§ 1 Rozsah uplatnění a provozovatel

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky provedené přes online obchod WEICON. Provozovatelem tohoto online obchodu je WEICON Czech Republic s.r.o., IČO: 04805305, se sídlem Teplická 305, 417 61 Teplice-Bystřany.

(2) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny zákazníky, a to podnikatele i spotřebitele. Bez ohledu na to je možné, že některé části těchto všeobecných obchodních podmínek se týkají jen spotřebitelů, nebo jen podnikatelů.

(3) Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Zboží nabízené v našem online obchodě je určeno výhradně pro osoby starší 18ti let.

(4) Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo a označí se tak za podnikatele, bere tím na vědomí, že se na něj nevztahují části všeobecných obchodních podmínek určených výhradně pro spotřebitele.

(5) Naše dodávky, služby a nabídky jsou výhradně prováděny na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

(6) Smlouva je uzavírána výhradně v češtině.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Prezentace a ukázka zboží v našem online obchodě není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Naopak se jedná o nezávaznou výzvu k objednávkám v rámci našeho online obchodu.

(2) Kliknutím na tlačítko "Objednávka k platbě" podáváte závaznou nabídku k uzavření smlouvy (§ 1736 občanského zákoníku, dále jen „OZ“). Kliknutím na toto tlačítko rovněž potvrzujete, že jste se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

(3) Po přijetí objednávky obdržíte automaticky vygenerovaný email potvrzující doručení objednávky (potvrzení o doručení). Toto potvrzení o doručení ještě není přijetím nabídky dle § 1740 OZ a smlouva tak není potvrzením o doručení uzavřena. 

(4) Kupní smlouva na objednávané zboží je uzavřena až výslovným přijetím objednávky zaslaným na emailovou adresu zákazníka, nebo samotným doručením zboží, pokud předem nebyla výslovně objednávka přijata.

(5) Naše společnost má právo odmítnout Vaši objednávku zejména v následujících případech:

  • v minulosti jste neodebral či neuhradil závazně objednané zboží;
  • objednané zboží je v online obchodě prezentováno za chybnou částku, tj. za nižší kupní cenu, než je obvykle nabízeno a nejedná se o slevovou akci.

(6) Jako zákazník jste podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. My jako prodávající jsme podle kupní smlouvy povinni zejména dodat objednané zboží.

 

§ 3 Ceny

Ceny uvedené na webových stránkách v sobě zahrnují všechny daně, včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, ale nejsou v nich zahrnuty náklady na dopravu zboží.

 

§ 4 Výchozí podmínky platby

(1) Možnosti platby: Kreditní karta, nebo Paypal.

(2) Pokud si vyberete platební metodu „platba předem”, zašleme Vám platební údaje v rámci potvrzení objednávky. Fakturovaná částka musí být uhrazena do 10 dnů od doručení potvrzení objednávky.

(3) Pokud platíte kreditní kartou, částka k uhrazení Vašeho nákupu je zadržena na Vaší kreditní kartě v době objednávky („Autorizace”). Skutečné strhnutí placené částky proběhne v době, kdy dojde k odeslání zboží.

(4) V případě platby prostřednictvím inkasa můžete nést náklady, které vzniknou v případě zpětného zaúčtování transakce, a to pokud na Vašem účtu nebude dostatek peněžních prostředků či z důvodu poskytnutí Vašich nesprávných platebních údajů.   

(5) V případě, že se dostanete do prodlení s platbou, bude Vám účtován zákonný úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Za každou upomínku Vám zaslanou po uplynutí lhůty k uhrazení objednávky Vám bude účtován poplatek ve výši 130,- Kč.

 

§ 5 Započtení/zadržovací právo

(1) Jako zákazník jste oprávněn k započtení svých pohledávek proti našim pohledávkám pouze tehdy, pokud je Vaše pohledávka pravomocně přiznaná soudem, nebo je z naší strany uznána.

(2) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, pokud je Vaše pohledávka založena na stejném smluvním vztahu.

 

§ 6 Doručení; přechod vlastnického práva

(1) Pokud není ujednáno jinak, zboží je doručováno z našeho skladu na Vámi poskytnutou adresu. Náklady vyplývající z poskytnutí nesprávné nebo neúplné adresy musíte uhradit vy.

(2) Zboží se zavazujeme dodat v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

(3) Zboží doručujeme zpravidla do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Při platební podmínce „platba předem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. poplatku za poštovné a balné, pokud je účtován, na náš účet.

(4) Zboží doručujeme prostřednictvím kurýra GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961DIČ: CZ 260 87 961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184)

(5) Zboží zůstává naším vlastnictvím až do zaplacení kupní ceny.

 

§ 7 Odstoupení od smlouvy

Podmínky, za kterých má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a formulář k uplatnění tohoto práva jsou uvedeny pod tímto linkem.

 

§ 8 Poškození při přepravě

(1) Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením z přepravy, prosím namítněte toto poškození neprodleně přímo přepravci a kontaktujte nás, jakmile to bude možné.

(2) Tím, že nedojde k namítnutí poškození zboží přepravci a oznámení tohoto poškození naší společnosti nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady, které může uplatňovat spotřebitel a podnikatel kupujícího zboží jinak než k výkonu svého podnikání. Včasné namítnutí nám ale pomůže při uplatňování našich práv vůči přepravci či pojišťovně. 

 

§ 9 Odpovědnost za vady

(1) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, Vaše práva z vadného plnění se řídí zákonnými ustanoveními. Podnikatel kupující zboží k výkonu svého podnikání je povinen uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 OZ). Spotřebitelé a podnikatelé kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání jsou oprávněni uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (§§ 2165 a násl. OZ).

(2) V případě použitého zboží jsou spotřebitel a podnikatel kupující zboží jinak než k výkonu svého podnikání oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí.

(3) Ve všech jiných případech se práva z vadného plnění řídí zákonnými ustanoveními.  

 

§ 10 Odpovědnost za škodu

(1) Bez ohledu na zavinění odpovídáme zákazníkům za škodu způsobenou vadou výrobku dle § 2939 a násl. OZ. To neplatí, pokud škodu způsobil sám poškozený nebo osoba, za kterou poškozený odpovídá. Dále nejsme odpovědni za škodu způsobenou naším výrobkem, pokud (i) lze důvodně přepokládat s přihlédnutím ke všem okolnostem, že vada výrobku neexistovala v době jeho uvedení na trh, ale vznikla až později, (ii) je vada výrobku důsledkem plnění závazných právních předpisů či (iii) stav vědeckých a technických znalostí v době uvedení výrobku na trh neumožňoval zjištění jeho vady. Škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla.

(2) V ostatních případech odpovídáme vůči podnikatelům za škodu v případě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě nižší formy nedbalosti než hrubé nedbalosti odpovídáme za škodu pouze při porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejíž splnění druhá smluvní strana spoléhá. Tato odpovědnost je omezena pouze na předvídatelnou škodu. Ve zbývajícím rozsahu se náhrada škody řídí zákonnými ustanoveními.

 

§ 11 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pověřena Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat náležitosti, které jsou spolu s formulářem návrhu a dalšími informacemi k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

§ 12 Ochrana osobních údajů

Způsob, jakým jsou chráněny Vaše osobní údaje, je uveden pod tímto linkem.

 

§ 13 Závěrečná ustanovení

(1) V případě, že by se jedno nebo více ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ukázalo být neplatným, není tím ovlivněna platnost ostatních ustanovení.

(2) Smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností se řídí výhradně českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti: 1.5.2020

Naposledny navštívené